துட்ட பஜனை -கவிதை

என் இலையில் முதல் உருண்டை சூரியனுக்கும் 
இரண்டாவது நீருக்கும் படைத்தபின் 
மூன்றாவது உருண்டை 
என் ப்ரிய துரோகிகளுக்கு 
திருப்பங்களை உண்டாக்கும் 
மிகப்பெரிய வெற்றிகளை 
அவர்களே துவக்கி வைக்கின்றனர்
ஹே கோடானுகோடி நட்சத்திரங்களே 
ஹே அண்ட சராசரமே 
நூறுகோடி ஆண்டுகளின் ஒளியால் 
உண்டாக்கப்பட்ட வாளின் சாட்சியாக 
புனிதமான நதியோடும் குன்றின் உச்சியிலிருந்து 
ஆணையிடுகிறேன் 
உங்கள் ஒருஒருவரையும் 
என் பெயரை உரக்கசொல்லும்
பெருமக்கள் சபையை உருவாக்கம் பண்ணுவேன் 
பெருவெள்ள நாளில் ரொட்டித்துண்டுகள்
கிடைக்க வகை செய்து தருவேன் 
இறுதியாக 
உங்கல் பெயர் மறைக்கும் வண்ணமாய் 
கல்லறையில் மலர் கொட்டும் வண்ணம் 
மரம் எழுப்ப வைப்பேன் 
தொடர்ந்து நடக்கட்டும் 
உங்கள்: துரோக சேவை 
ஆகட்டும் உங்கள் 
துட்ட பஜனை

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *